PITy 2017 program

epity1

Odprawy pośmiertne i zasiłki pogrzebowe są świadczeniami przysługującymi rodzinie zmarłego podatnika. Obowiązek wypłaty zasiłku pogrzebowego ciąży na Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) lub Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS). Odprawa pośmiertna jest wypłacana przez pracodawcę, pod warunkiem, że zmarła osoba była zatrudniona w oparciu o umowę o pracę, lub którąś z umów pokrewnych. Bardzo często rodzina zmarłej osoby nie wie czy powinna wykazać otrzymane świadczenia w PIT za 2017 rok, dlatego warto zapoznać się ze szczegółowymi regulacjami.

               

Prawo do zasiłku ma osoba, która poniosła koszty związane z pogrzebem. W ZUS/KRUS należy złożyć właściwy formularz, dokumenty potwierdzające poniesienie wydatków, a także dokumentację potwierdzającą pokrewieństwo między osobą zmarłą i wnioskodawcą.

               

Odprawa pośmiertna jest wypłacana małżonkowi zmarłego oraz innym członkom rodziny, pod warunkiem, że spełniają oni kryteria niezbędne do otrzymania renty rodzinnej. Jeżeli zmarły był zatrudniony przez kilku pracodawców, każdy z nich powinien wypłacić odprawę. Świadczenie nie jest wypłacane tylko wtedy, gdy pracodawca opłacał za podatnika ubezpieczenie na życie.

               

Zgodnie z przepisami regulującymi opodatkowanie świadczeń pośmiertnych, rodzina zmarłego nie ma obowiązku opłacenia podatku dochodowego od otrzymanej kwoty, gdyż nie stanowi ona dla nich dochodu. W związku z tym nie ma konieczności uwzględniania omawianych świadczeń w zeznaniu rocznym, wypełnianym w program pit 2017.

               

W przypadku, wspomnianego powyżej, ubezpieczenia na życie sytuacja jest trochę bardziej skomplikowana. Jeżeli zmarła osoba posiadała ubezpieczenie na życie, wypłacona kwota będzie podlegała zwolnieniu z podatku dochodowego pod warunkiem, że ubezpieczenie to nie było ubezpieczeniem związanym z inwestowaniem w fundusze o charakterze kapitałowym. W przeciwnym wypadku konieczne będzie odprowadzenie do urzędu skarbowego podatku dochodowego i wykazanie otrzymanej kwoty we właściwym PIT 2017 formularz.