PITy 2017 program

epity1

Co do zasady, umorzona część kredytu stanowi dla podatnika przychód z innych źródeł, ponieważ kredytobiorca nie musi zwracać pożyczonych pieniędzy. Zgodnie z przepisami podatkowymi, umorzenie wiąże się z koniecznością odprowadzenia podatku dochodowego od osób fizycznych. Wyjątek stanowią tzw. kredyty studenckie, w ich przypadku kwota, która nie musi zostać zwrócona bankowi, nie podlega opodatkowaniu i nie musi być wykazywana, gdy składamy w urzędzie skarbowym PIT 2017 formularz.

               

Kredyt studencki jest specyficznym rodzajem kredytu, udzielanym na preferencyjnych warunkach. Oferują go tylko, niektóre banki, a dofinansowanie pochodzi ze środków budżetu państwa. O kredyt mogą się ubiegać studenci prywatnych i państwowych uczelni wyższych, niezależnie od trybu i kierunku studiów, którzy normalnie nie uzyskaliby pożyczki w związku z brakiem zdolności kredytowej. Warunkiem jaki musi zostać spełniony, aby mieć możliwość złożenia wniosku o udzielenie kredytu, jest rozpoczęcie studiów przed ukończeniem 25 roku życia. Pod uwagę brany jest także dochód na osobę w rodzinie studenta.

               

W ramach kredytu studentowi wypłacane jest 600 zł miesięcznie, przez okres nie dłuższy niż 6 lat. Otrzymywane pieniądze nie stanowią przychodu i nie muszą być wykazywane, gdy podatnik wypełnia druk PIT 37 lub 36 w celu rozliczenia innych dochodów, osiągniętych w trakcie roku podatkowego. Do poprawnego wypełnienia każdego z tym formularzy, można wykorzystać darmowy program do pitów 2017.

 

Obowiązek spłaty kredytu ma miejsce dopiero po dwóch latach od ukończenia studiów. Zgodnie z przepisami regulującymi przyznawanie kredytów tego typu możliwe jest:

  • umorzenie 20% kredytu – gdy osoba ukończyła studia z wynikiem plasującym ją w grupie 5% najlepszych absolwentów,
  • całkowite umorzenie kredytu – jeżeli kredytobiorca jest niezdolny do spłaty kredytu (trudna sytuacja życiowa, śmierć, utrata zdolności do spłaty).