PITy 2017 program

epity1

Osiągałeś dochód za granicą? Dzięki pit 2017 program rozliczysz się z polskim urzędem skarbowym.

 

Osoby podejmujące pracę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej powinny upewnić się czy osiągane prze nie dochody nie podlegają rozliczeniu krajowemu. Na takie rozliczenie składa się wiele czynników, m.in. długość pobytu poza granicami Polski, określenie przez podatnika centrum swych interesów życiowych lub możliwość zastosowania przepisów umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania.

 

Pomocnym narzędziem w dokonaniu rozliczenia podatkowego z pewnością okaże się pity 2017 program. Ta bezpłatna aplikacja, którą znajdą Państwo na naszej stronie internetowej pozwoli w łatwy i szybki sposób wypełnić dokument PIT. Podatnicy uzyskujący zagraniczne dochody zmuszeni są do przedstawienia ich wysokości w walucie polskiej. Celem uniknięcia błędów merytorycznych warto sięgnąć po bezpłatny program do rozliczania pit 2017. Każdego roku analitycy skarbowi stwierdzają wyraźny wzrost ilości użytkowników korzystających z program do pitów 2017. Aplikacja multimedialna pozwala nie tylko na interaktywne uzupełnienie formularza podatkowego, ale również na przesłanie go do właściwego urzędu w postaci edeklaracji. Program do rozliczenia pit 2017 dzięki swej przejrzystości skutecznie przeprowadzi każdego w tym również początkującego podatnika przez proces wypełnienia rocznego zeznania skarbowego. Należy podkreślić, iż program do rozliczania pitu jest narzędzie w pełni bezpłatnym.

 

W przypadku rozliczania dochodów pochodzenia zagranicznego decydujące znaczenie będzie odgrywać miejsce, w którym zamieszkuje podatnik. Z przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wynika, iż w sytuacji ograniczonego obowiązku podatkowego obywatel Polski będzie rozliczał dochody uzyskane wyłącznie na jej terytorium.

 

Na kanwie polskich przepisów prawa występują dwie metody unikania podwójnego opodatkowania. Pierwsza z nich, nazywana metodą wyłączenia z progresją polega na wyłączeniu z podstawy opodatkowania dochodów, które zostały osiągnięte na terenie obcego państwa. Dla ustalenia sumy należnego podatku stosuje się jednak stawkę, która jest właściwa dla całego dochodu – zarówno krajowego, jak i zagranicznego. Metoda wyłączenia z progresją znajduje zastosowanie w umowach zawartych przez Polskę m.in. z: Wielką Brytanią, Francją, Niemcami, Włochami, Szwecją, Norwegią, Czechami, Słowacją, Litwą, Łotwą, Estonią, Węgrami, Irlandią, Hiszpanią, Portugalią, Kanadą oraz Chinami.

 

Drugą metodą unikania podwójnego opodatkowania jest tzw. odliczenie proporcjonalne. W tej sytuacji dochód osiągany poza granicą podlega opodatkowaniu w Polsce, jednak od należnego podatku odliczany jest podatek uiszczony na terytorium innego państwa. Powyższa metoda. Powyższa metoda stosowana jest w umowach zawartych m.in. z: Rosją, Stanami Zjednoczonymi, Belgią, Holandią, Islandią czy Ukrainą.

 

Osoby, które w kończącym się roku podatkowym uzyskały dochody za granicą zmuszone są do ich wykazania w Polsce na druku PIT-36. Ponadto podatnicy zobowiązani są do wypełnienia formularza PIT/ZG zawierającego informacje o wysokości dochodów zagranicznych oraz o zapłaconym podatku. Należy pamiętać, aby wysokość podatku w dokumencie PIT/ZG przeliczyć na polskie złote. Konwersja dokonywana jest w oparciu o zasady ujęte w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. Z przepisów tych wynika, iż przychody przelicza się w oparciu o kurs zakupu waluty jaki ogłasza bank, którego klientem jest dokonujący rozliczenia podatnik. Przychody można również przeliczyć według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, o ile podatnik nie korzysta z usług żadnego banku komercyjnego lub gdy wyłącznie korzysta z banku zagranicznego. Do złożenia załącznika PIT/ZG zobowiązane są osoby, które w danym roku podatkowym osiągnęły dochody będące efektem prowadzonej działalności zagranicznej lub gdy przychody tych osób mają swe źródło na terenie obcego państwa, a podlegają opodatkowaniu w Rzeczypospolitej Polskiej.

Załącznik PIT/ZG składany jest odrębnie dla każdego z państw, w którym podatnik uzyskał dochód. Godnym podkreślenia jest fakt, iż w sytuacji wspólnego opodatkowania małżonków oraz rozliczenia indywidualnego druk PIT/ZG małżonkowie powinni wypełnić odrębnie.

 

Załącznik PIT/ZG zbudowany jest z trzech głównych części. W pierwszej należy umieścić podstawowe informacje o podatniku: imię, nazwisko, NIP oraz datę urodzenia. W tym segmencie należy również wpisać rok, za który składana jest w urzędzie informacja PIT/ZG. W odpowiedniej rubryce należy umieścić liczbę składanych przez podatnika załączników. W kolejnej części należy przedstawić dwie informacje: nazwę kraju, w którym podatnik uzyskał dochód oraz kod tego kraju. W rubryce można umieścić nazwę zaledwie jednego kraju, dlatego w sytuacji uzyskania dochodów na terenie większej ilości państw, należy złożyć proporcjonalnie więcej załączników PIT/ZG. Każdy formularz dotyczy dochodów osiąganych na terytorium jednego kraju. W ostatniej części informacji PIT/ZG podatnik powinien wykazać dochody zarówno uzyskane poza granicami RP, jak również zapłacony tam podatek.

 

Zwolnieni z opodatkowania dochodów pochodzących ze źródeł zagranicznych są członkowie personelu dyplomatycznego, urzędów konsularnych oraz osoby, które korzystają z przywilejów i immunitetów dyplomatycznych. Z tego obowiązku zwolnieni są także członkowie rodzin tych osób z zastrzeżeniem, że nie są obywatelami Polski i nie mają na jej terenie stałego pobytu. Osoba, którą uznaje się za mającą zamieszkanie na terytorium RP po pierwsze posiada w tym kraju centrum swoich interesów osobistych lub centrum interesów gospodarczych. Po drugie, osoba ta przebywa na terenie Polski więcej niż 183 dni w danym roku podatkowym. Jeżeli osoba fizyczna nie ma na terytorium Polski miejsca zamieszkania, wówczas opodatkowaniu podlegają tylko jej dochody osiągnięte na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Okoliczność ta nazywana jest ograniczonym obowiązkiem podatkowym.