PITy 2017 program

epity1

Wykorzystaj pity 2017 program i rozlicz swój PIT już dziś. Dowiedz się także czy ulga budowlana i ulga mieszkaniowa to to samo.

 

Pity 2017 program pozwala w przejrzysty i łatwy sposób dokonać prawidłowego rozliczenia podatkowego. Paleta przysługujących podatnikom odliczeń i związane z nimi wymogi, często uniemożliwiają poprawne wypełnienie zeznania. Darmowy program pit 2017 umożliwi Państwu dobór właściwej ulgi.

 

Od 2009 roku podatnicy mają okazję złożenia w Urzędzie Skarbowym formularza PIT-39. Umożliwia on rozliczenie sprzedaży nieruchomości, które zostały nabyte po 1 stycznia 2009 roku. Jednocześnie zaczęła obowiązywać nowa ulga mieszkaniowa. Wymogiem uprawniającym do korzystania z tego rodzaju odliczeń jest obowiązek wydania przez osobę sprzedającą mieszkanie lub dom uzyskanych z transakcji pieniędzy. Cel wydatków jest ściśle określony, co oznacza, iż kapitał powinien zostać spożytkowany na własne cele mieszkaniowe, tj. zakup domu albo mieszkania, zakup gruntu przeznaczonego pod budowę, pozyskanie prawa użytkowania, spłatę pożyczki albo kredytu zaciągniętego na cele mieszkaniowe ujęte w ustawie.

 

Przepisy prawa podatkowego wskazują, iż zwolnienie dotyczy nieruchomości położonych nie tylko w Polsce, ale także na terenie całej Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego, jak również Szwajcarii. Jeżeli kwota zostanie wykorzystana na zakup gruntu lub remont budynku mającego charakter rekreacyjny, wówczas korzystanie z ulgi będzie nieuprawnione, a rozliczenie podatkowe 2017 dokonane zostanie błędnie.

 

Podatnicy na zagospodarowanie zysków osiągniętych ze sprzedaży nieruchomości mają ograniczony czas – maksymalnie 2 lata. Okres ten będzie liczony od końca roku, w którym nieruchomość została sprzedana. Jeżeli pieniądze nie zostaną wydane zgodnie z ustawowymi zaleceniami, wówczas na podatniku ciążyć będzie odpowiedzialność skarbowa przymuszająca go do zapłaty zaległego podatku wraz z odsetkami.

 

Rozliczenie pit 2017 daje również prawo do odliczenia ulgi osobom, które poniosły wydatki w związku z zakupem materiałów budowlanych. Przysługuje im zwrot, będący efektem wzrostu podatku Vat na materiały budowlane z poziomu 7% do 22%. Prawo do otrzymania zwrotu ma osoba fizyczna, która:

 1. Zakupiła materiały budowlane do:

  • budowy budynku mieszkalnego;

  • nadbudowy lub rozbudowy budynku przeznaczonego do celów mieszkalnych;

  • przebudowy całości bądź części budynku mieszkalnego, czego efektem jest zmiana jego statusu prawnego na budynek mieszkalny;

  • remontu budynku lub lokalu mieszkalnego.

 2. Posiada w formie faktur Vat całą dokumentację poniesionych wydatków wystawionych po 1 maja 2004 roku.

 3. Zakupiła materiały budowlane, których stawka Vat wzrosła po 30 kwietnia 2004 roku z 7% do 22%.

Aby otrzymać zwrot należy w Urzędzie Skarbowym złożyć odpowiedni wniosek, w którym powinny się znaleźć:

  • imię i nazwisko, NIP, adres zamieszkania osoby (w przypadku małżeństwa – obojga małżonków);

  • właściwy Urząd Skarbowy;

  • cel poniesionych wydatków;

  • rok zapoczątkowania inwestycji;

  • wykaz faktur;

  • kwota przysługującego zwrotu;

  • oświadczenie, które zawierać będzie informacje o zakresie dokonanego remontu (jeżeli nie jest wymagane pozwolenie na budowę);

  • formę wypłaty sumy zwrotu – w przypadku przelewu na rachunek bankowy należy podać jego numer;

  • podpis osoby starającej się o zwrot wydatków.

Do powyższego wniosku należy dołączyć kopię takich oto dokumentów:

  • pozwolenie na budowę – jeżeli remont nie wymaga uzyskania takiego pozwolenia, wówczas należy dostarczyć dokument, który potwierdzi tytuł prawny osoby do budynku lub lokalu mieszkalnego;

  • faktury, które dokumentują poniesione wydatki;

  • jeżeli wniosek jest związany z budową, to należy przedstawić pozwolenie na użytkowanie budynku lub zawiadomienie o zakończeniu inwestycji;

  • jeżeli wniosek dotyczy nadbudowy, rozbudowy, przebudowy, wówczas wymagane jest udokumentowanie potwierdzenia stopnia zaawansowania inwestycji.

Decyzję o przyznaniu zwrotu oraz jego wysokości wydaje naczelnik Urzędu w terminie:

  • 6 miesięcy – jeżeli wniosek został złożony przed 23 kwietnia 2017 roku;

  • 4 miesięcy – jeżeli wniosek został złożony po 23 kwietnia 2017 roku.

Kwota zwrotu jest wypłacana w przeciągu 25 dni od chwili doręczenia decyzji, pod warunkiem, że osoba nie posiada zaległości w kasie Urzędu Skarbowego.