PITy 2017 program

epity1

Darmowy PITY 2017 program przydatny przy rozliczeniu podatkowym po śmierci współmałżonka. Rozliczyć się razem, czy osobno.

 

Bardzo przydatną aplikacją podczas wypełniania formularzy PIT może okazać się pity 2017 program, który pozwala na szybkie wypełnienie druków zgodnie z obowiązującymi przepisami. Każdy z podatników posiada oddzielny obowiązek podatkowy, co oznacza, że powinien on składać deklarację podatkową samodzielnie. Jednak, jak powszechnie wiadomo, istnieją sytuacje, w których podatnicy mogą rozliczać się z urzędem skarbowym wspólnie. Ma to miejsce na przykład w przypadku małżeństw w momencie, gdy nie posiadają oni rozdzielności majątkowej. Zdarzają się sytuacje, w których jeden z małżonków umiera. Dylematem powstającym w momencie wykonywania rozliczenia podatkowego jest, to czy nadal możliwe jest wspólne złożenie deklaracji podatkowej, tak jak miało to miejsce, gdy dana osoba żyła. Obowiązujące w Polsce prawo podatkowe (ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych) przewiduje taką możliwość, jednak konieczne jest spełnienie kilku warunków.

 

Rozliczenie podatkowe za 2017 rok wraz ze zmarłym współmałżonkiem jest możliwe jeżeli osoba ta zmarła w trakcie roku podatkowego, którego dotyczy deklaracja (2017) lub w roku po nim następującym jednak przed upływem ustawowego terminu złożenia deklaracji podatkowej za rok 2017 (w zależności od sposobu opodatkowania jest to koniec stycznia 2017 lub koniec kwietnia 2017) i między małżonkami przez cały okres, którego dotyczy zeznanie istniała wspólnota majątkowa. Należy pamiętać, że wspólne rozliczenie pit za 2017 wymaga złożenia specjalnego wniosku we właściwym dla miejsca zamieszkania urzędzie skarbowym, nie można o tym zapomnieć, gdyż w przeciwnym wypadku nie będzie to możliwe. Kolejnym wymogiem, który musi zostać spełniony aby możliwe było złożenie wspólnej deklaracji wstąpienie w związek małżeński przed rozpoczęciem roku podatkowego – w obecnej sytuacji będzie to zawarcie małżeństwa przed rozpoczęciem 2017 roku, gdyż właśnie za ten rok będziemy niebawem składać deklaracje. Wspólne rozliczenie podatkowe może spowodować zmniejszenie podstawy opodatkowania, a tym samym wysokości podatku, który trzeba zapłacić. Obliczenia w takiej sytuacji są trochę bardziej rozbudowane. Jeżeli chcemy mieć pewność, że deklaracja została wypełniona prawidłowo Pit 2017 program do rozliczania obliczy wysokość należnego podatku w oparciu o najnowsze przepisy podatkowe, w związku z tym nie będziemy musieli się obawiać, że popełniliśmy jakiś błąd.

 

Istnieją także sytuacje, w których wspólne rozliczenie z małżonkiem po jego śmierci nie jest możliwe, ma to miejsce wtedy, gdy nie został spełniony jeden z opisanych powyżej warunków. Nie oznacza to jednak, że musimy złożyć deklarację podatkową za zmarłego męża bądź żonę. Po śmierci podatnika urząd skarbowy ma obowiązek dostarczenia jego spadkobiercom informacji o tym w jakiej wysokości osiągnął on dochód bądź przychód (w zależności od sposobu opodatkowania) w danym roku podatkowym. Urząd informuje także o tym w jakiej wysokości zaliczki z tytuły podatku dochodowego od osób fizycznych zostały przez podatnika wniesione przed śmiercią. Na podstawie tych informacji ustalana jest także wysokość należnego podatku lub wysokość nadpłaty z tytułu podatku dochodowego. Spadkobierca ma prawo po otrzymaniu takich danych od urzędu skarbowego do poinformowania go o ewentualnych ulgach bądź odliczeniach przysługujących zmarłemu współmałżonkowi i kosztach poniesionych w związku z uzyskaniem dochodu. Jeżeli podstawy do ulg i odliczeń okażą się zasadne kwota należnego podatku, po uwzględnieniu kosztów uzyskania dochodu ustalana jest ponownie i dopiero wtedy konieczne jest zapłacenie podatku.