PITy 2017 program

epity1

Niedopłata w PIT 2017

 

W formularzu podatkowym, składanym jako rozliczenie roczne 2017, podatnik ma obowiązek podać:

  • wysokość przychodu uzyskanego w danym roku,
  • kwotę kosztów poniesionych w celu uzyskania przychodu,
  • sumę zaliczek na podatek dochodowy opłaconych/pobranych w trakcie roku,
  • wysokość opłaconych składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.

Na podstawie tych danych, po uwzględnieniu ewentualnych ulg i odliczeń oraz kwoty wolnej od podatku, należy obliczyć wysokość należnego podatku dochodowego. Podatek należny, to całkowita kwota podatku, który podatnik ma obowiązek wpłacić na konto urzędu skarbowego.

 

Ponieważ, w większości przypadków, podatnicy wpłacają w trakcie roku zaliczki na podatek, część bądź całość należnego podatku zostaje przez nich opłacona. W PIT za 2017 rok trzeba ustalić czy zaliczki w pełni pokryły należny podatek. W tym celu należy od kwoty należnego podatku odjąć sumę opłaconych zaliczek. Otrzymany wynik nazywany jest zobowiązaniem podatkowym. Kwota zobowiązania podatkowego może być zerowa, dodatnia lub ujemna. W przypadku wyniku ujemnego mamy do czynienia z nadpłatą, gdy wynik jest dodatni powstaje niedopłata.

               

Niedopłatę podatnik musi uregulować. Termin opłacenia zobowiązania podatkowego upływa wtedy, gdy ostateczny termin złożenia deklaracji za dany rok. W przypadku formularzy PIT-16A i PIT-28 jest to 31 stycznia 2018 r., a w przypadku PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38 i PIT-39 – 30 kwietnia 2018 r. Jeżeli kwota wynikająca z pit 2017 wpłynie na konto urzędu skarbowego po wskazanym terminie, naliczone zostaną odsetki za zwłokę. Trzeba pamiętać, że podatnik ma obowiązek opłacić odsetki bez wezwania urzędu. W związku z tym powinien sam obliczyć ich kwotę i następnie doliczyć je do zobowiązania podatkowego. W przeciwnym razie odsetki nadal będą naliczane.