PITy 2017 program

epity1

Jakie dochody rozliczamy na formularzu PIT-39?

 

O tym czy i w jaki sposób podatnik powinien opodatkować dochody uzyskane w wyniku zbycia nieruchomości, decyduje rok, w którym owa nieruchomość została nabyta lub wybudowana. Zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi, w formularzu PIT-39 wykazywane są przychody ze sprzedaży nieruchomości lub praw majątkowych, które zostały przez podatnika nabyte bądź wybudowane po 2008 roku. W zeznaniu można uwzględnić jedynie sprzedaż dokonywaną przez osobę fizyczną, która nie prowadzi działalności gospodarczej w zakresie obrotu nieruchomościami. Podatnicy dokonujący sprzedaży nieruchomości w ramach prowadzonej działalności, rozliczają się z urzędem skarbowym na formularzu pit 2017, właściwym dla wybranej formy opodatkowania.

               

Podatek dochodowy jest naliczany w PIT-39 od dochodu, zatem możliwe jest umniejszenie przychodu ze zbycia nieruchomości o poniesione koszty. Stawka podatkowa jest stała i wynosi 19%, bez względu na wysokość podstawy do opodatkowania.

               

Termin złożenia PIT-39 za 2017 r. upływa 30 kwietnia 2018 r., jeżeli podatnik złoży zeznanie PIT 2017 po tym terminie, może spodziewać się nałożenia kary pieniężnej. Termin zapłaty podatku dochodowego jest taki sam jak termin złożenia deklaracji podatkowej. Oznacza to, że nie ma obowiązku wpłacania podatku na konto urzędu skarbowego zaraz po dokonaniu zbycia. Warto jednak pamiętać o uregulowaniu zobowiązania podatkowego na czas, gdyż w przeciwnym razie naliczone zostaną odsetki za zwłokę, których wysokość wynosi aż 14% rocznie.

               

Formularz PIT-39 można przesłać do urzędu skarbowego w formie elektronicznej. W tym celu należy zainstalować na komputerze program PITy 2017, który przeprowadzi nas przez proces wypełniania e-deklaracji krok po kroku. Ten sposób rozliczenia się z fiskusem z osiągniętych dochodów jest zdecydowanie wygodniejszy i z roku na rok korzysta z niego coraz większa grupa podatników.