PITy 2017 program

epity1

Umowa zlecenia jest umową cywilnoprawną zawieraną pomiędzy zleceniodawcą i zleceniobiorcą. Poprzez podpisanie umowy zleceniodawca zobowiązuje się do wykonania określonego w umowie zlecenia, a zleceniobiorca zobowiązuje się do wypłacenia wynagrodzenia. Stronami umowy mogą być zarówno osoby fizyczne jak i osoby prawne.

               

Zleceniodawca pełni funkcję płatnika i jest odpowiedzialny za pobieranie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz za odprowadzanie do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych składek na ubezpieczenie społeczne i ubezpieczenie zdrowotne. Pobrane składki i zaliczki zleceniobiorca wykazuje w zeznaniu rocznym, wypełnianym w pity 2017 program. Rozliczanie się z fiskusem przy pomocy programu jest bardzo wygodne, gdyż zajmuje zdecydowanie mniej czasu i pozwala na uniknięcie błędów obliczeniowych, ponieważ większość obliczeń program wykonuje samodzielnie.

               

Przychody uzyskane z tytułu umowy zlecenia są opodatkowane na zasadach ogólnych. Do dochodu nieprzekraczającego 85 528 zł stosowana jest stawka 18%, natomiast od nadwyżki ponad tę kwotę naliczany jest 32% podatek dochodowy. W związku z tym jako rozliczenie pit 2017 podatnik ma obowiązek złożyć formularz PIT-37 lub PIT-36, który wypełnia na podstawie druku PIT-11, otrzymanego od płatnika.

 

Przychód można umniejszyć z zryczałtowane koszty uzyskania przychodu, których wysokość wynosi 20%. Uwzględnienie kosztów w faktycznie poniesionej wysokości, jest możliwe w przypadku posiadania dokumentacji (faktur, rachunków), potwierdzającej wyższe wydatki.

               

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, podatek od umów cywilnoprawnych (umowa zlecenia i umowa o dzieło) zawartych na kwotę nieprzekraczającą 200 zł brutto, pobierany jest w formie 18% ryczałtu. W związku z tym przychody z tego typu umów nie powinny być wykazywane, gdy podatnik wypełnia pity 2017. Nie zostaną one także uwzględnione w PIT-11.