PITy 2017 program

epity1

Pity 2017 program i ulga na leki. Rozliczenie podatkowe 2017 i wszystko o uldze rehabilitacyjnej i uldze na leki.

 

Pity 2017 program, to darmowa aplikacja pozwalająca podatnikowi poprawnie skorzystać z przysługującej mu ulgi. Dzięki PIT 2017 program rozliczysz tą ulgę a także wiele innych.

 

Do odliczeń rehabilitacyjnych uprawnieni są zarówno podatnicy niepełnosprawni, jak i podatnicy, na których utrzymaniu są osoby niepełnosprawne. Podstawą odliczenia jest udokumentowane stwierdzenie lekarskie o niepełnosprawności, czyli przyznanie choremu pierwszej bądź drugiej grupy inwalidztwa. Aby móc skorzystać z przywileju należy również ponieść odpowiednie wydatki. W ramach ulgi rehabilitacyjnej pit 2017 program do rozliczania pomoże Państwu odliczyć wydatki za:

 • wyposażenie i aranżację budynków mieszkalnych adekwatnie do potrzeb osoby niepełnosprawnej;

 • adaptację pojazdów mechanicznych;

 • naprawę bądź zakup sprzętu rehabilitacyjnego;

 • turnus rehabilitacyjny;

 • pobyt w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego;

 • opłaty za przewodnika osób niewidomych oraz osób z niepełnosprawnością ruchową przynależnych do pierwszej grupy inwalidztwa, nie wyższe niż 2280 zł;

 • opłaty za utrzymanie przez te osoby psa przewodnika, jednak nie wyższe niż 2280 zł;

 • domową opiekę pielęgniarską w okresie przewlekłej choroby osoby niepełnosprawnej uniemożliwiającej jej poruszanie się;

 • tłumacza języka migowego;

 • obozy oraz kolonie dla niepełnosprawnej młodzieży oraz dzieci osób niepełnosprawnych przed ukończeniem 25. roku życia;

 • leki – jeżeli lekarz stwierdzi obowiązek stosowania przez osobę niepełnosprawną określonych leków, wówczas przysługuje podatnikowi prawo odliczenia kwoty w wysokości będącej różnicą między faktycznymi wydatkami danego miesiąca a kwotą 100 zł;

 • konieczny przewóz osoby niepełnosprawnej na zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne;

 • użytkowanie samochodu osobowego, który stanowi własność bądź współwłasność osoby niepełnosprawnej w wysokości nie większej niż 280 zł;

 • przejazd środkiem komunikacji publicznej w celu dojazdu na turnus rehabilitacyjny, do zakładu lecznictwa uzdrowiskowego, na kolonie oraz obozy dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, jak równie dzieci niepełnosprawnych osób, które nie ukończyły 25. roku życia.

Rozliczenie pitów za 2017 rok powinno uwzględniać jedynie te wydatki, które nie zostały dofinansowane przez zakładowe fundusze rehabilitacji osób niepełnosprawnych, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Narodowy Fundusz Zdrowia, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz jeśli nie zostały one zwrócone podatnikowi w jakiejś innej postaci.

 

Rozliczenie roczne 2017 może uwzględniać skorzystanie z ulgi rehabilitacyjnej przez podatnika utrzymującego osobę lub grupę osób niepełnosprawnych, tj. współmałżonka; własne, przysposobione lub przyjęte na wychowanie dzieci; pasierbów; rodziców własnych; rodziców współmałżonka; rodzeństwa; ojczyma; macochy; zięciów oraz synowe. Za warunek konieczny przepisy prawa podatkowego uznają limit dochodów osiąganych przez te osoby niepełnosprawne – 9120 zł w skali roku.

 

Zdecydowana większość wydatków ponoszona na cele rehabilitacyjne przedstawiona w powyższym katalogu podlega pełnemu odliczeniu. Obowiązkiem podatnika jest dokumentacja dowodów poniesionych wydatków. Z dokumentacji zwolnione są wydatki na:

 • przewodników osób niewidomych zaliczonych do pierwszej bądź drugiej grupy inwalidztwa oraz osób z niepełnosprawnością ruchową należące do pierwszej grupy inwalidztwa;

 • psa przewodnika dla wyżej wymienionych osób;

 • użytkowanie samochodu umożliwiającego transport na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne.

Limit wysokości dla tych odliczeń został wyznaczony na poziomie 2280 zł. Wszystkie limitowane wydatki nie wymuszają na podatnikach obowiązku dokumentacji faktu ich poniesienia. Urząd Skarbowy może jednak prosić o uprawdopodobnienie okoliczności stanowiących podstawę przyznania ulgi. Należy pamiętać, iż paragon fiskalny nie spełnia wymogów rzetelnego dokumentu potwierdzającego poniesione wydatki, gdyż pozbawiony jest informacji o osobie dokonującej zakupu. Prawowity dokument, na podstawie którego można skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej powinien w swojej treści zawierać dane o osobie ponoszącej wydatek, źródle wydatku, czasie w jakim został on poniesiony oraz o jego wysokości, np. faktura, przelew bankowy, pocztowy dowód wpłaty, itp.

 

Ulga rehabilitacyjna w rocznym zeznaniu podatkowym powinna być odliczona od dochodu. Winna być wykazana w części D formularz PIT 37 bądź części F druku PIT-36 oraz na pierwszej stronie załącznika PIT/0.