PITy 2017 program

epity1

Wypełniamy formularz PIT 37 z pity 2017 program. Program rozliczenie roczne 2017.

 

Zapraszamy do zapoznania się z kompleksową, bezpłatną aplikacją pity 2017 program. Użycie systemu da Państwu możliwość na proste i klarowne uzupełnienie zeznania przez program do rozliczania pitów 2017.

 

Program do wypełniania pitów 2017 to rozwiązanie, które jeszcze nigdy dotąd nie było tak proste w użyciu. Darmowy program pit 2017 można w każdej chwili pobrać z naszej strony internetowej.

 

Program do pit 2017 oferuje wszelkie możliwie formularze rozliczeniowe jak: PIT 16 A, PIT 28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38 wraz z całą gamą załączników.


Najczęściej wybieranym i wypełnianym formularzem jest właśnie pit 37. Dzieje się tak ponieważ większość podatników w naszym kraju otrzymuje:

 • wynagrodzenie ze stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy, pracy nakładczej, należności z umowy aktywizacyjnej
 • wynagrodzenie z emerytur i rent krajowych, również rent strukturalnych i socjalnych
 • zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego
 • stypendia
 • dochody z umowy zlecenia, o dzieło, kontraktu menedżerskiego
 • dochody z praw autorskich i innych praw majątkowych
 • należności za pracę aresztowanych tymczasowo i skazanych

 

PIT 37 program rozliczać można zarówno samodzielnie jak i wspólnie z małżonkiem. Deklarację należy złożyć do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym. Możemy to zrobić bezpośrednio w urzędzie skarbowym lub przesłać listem poleconym. Pamiętajmy, że data złożenia zeznania wysłanego listownie jest datą stempla pocztowego.

 

Przed przystąpieniem do wypełnienia deklaracji należy zgromadzić niezbędne dokumenty czyli: informacje o dochodach i potrąconych zaliczkach na podatek, w postaci np. PIT 11 otrzymanego od naszego pracodawcy oraz dowody poniesienia wydatków odliczanych od dochodu czy podatku.

 

Osoby rozliczające się na druku pit37 mogą skorzystać z dodatkowych załączników: PIT-O, PIT- D, PIT- 2K, NIP-3. Gdy mamy już wszystkie wymagane dokumenty przechodzimy do wypełniania formularza. Jako pierwsze uzupełniamy dane informacyjne nasze, a w przypadku wspólnego rozliczenia także małżonka. I tak po kolei:

 

 • Pozycja nr 1- wpisujemy własny numer identyfikacji podatkowej (NIP)
 • Pozycja nr 2- wpisujemy NIP małżonka
 • Pozycja nr 5- określenie roku za który składane jest zeznanie
 • Pozycja nr 6- zaznaczamy jeden z czterech kwadratów, który określa wybór sposobu opodatkowania. Do wyboru mamy: rozliczenie indywidualne, z małżonkiem, ze zmarłym małżonkiem lub dzieckiem.
 • Pozycja nr 9- wpisujemy adres właściwego urzędu skarbowego
 • Pozycja nr 10- cel złożenia formularza (złożenie zeznania, lub korekta zezniania)

Po części informacyjnej przechodzimy do „serca” formularza pit37, czyli tabel dochodowych ( część C). W wierszach oznaczonych numerami od 1 do 5 i wypełniamy kolumny: Przychód, Koszty uzyskania przychodów, Dochód, Strata, Zaliczka pobrana przez płatnika. Informacje te przepisujemy z formularza PIT 11. Jeżeli otrzymaliśmy kilka formularzy PIT-11 to konieczne będzie zsumowanie zawartych w nich wartości. Na samym końcu w wierszu nr 6 wpisujemy sumy naszych przychodów o ile uzyskujemy je z różnych źródeł. W części D uzupełniamy odliczenia składek na ubezpieczenia społeczne. Przenosi się je również z PIT-ów uzyskanych od pracodawców. Kolejne pozycje do uzupełnienia następują w części E. W pozycjach nr 110 i 111 podatnik i ewentualnie jego małżonek wykazują składki na ubezpieczenie zdrowotne. Kwoty z załączników są przekopiowywane automatycznie. Obliczenie zobowiązania podatkowego z części G zostaje wyliczone automatycznie. Kluczowa jest pozycja nr 120, gdzie pokazuje nam się tzw. podatek należny (zaokrąglony do pełnych złotych). To jest kwota, którą fiskus pobrał od nas za 2017 rok. Jeżeli w polu nr 122 pokaże nam się jakaś kwota –oznacza tom niedopłatę, którą trzeba będzie oddać fiskusowi do końca kwietnia. Natomiast w rubryce nr 123 pokazuje się nadpłata podatku, a to oznacza, że dokładnie tą kwotę fiskus zwróci nam w ciągu trzech miesięcy od złożenia PIT-u.